Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Zsigmond téri Than-Bolyai Szakképzési és Kulturális Alapítvány

Kedves Szülő, Kolléga és Látogató!Ha Önnek fontos gyermeke, tanítványa, vagy csak a rászorulók segítése.
Ha Önnek jelent valamit, vagy a múltban jelentett valamit a Than Károly iskola neve.
Ha Ön úgy gondolja, hogy fontos az oktatás – nevelés színvonalának biztosítása, emelése.
Ha csupán azt gondolja, hogy jó tett, ha egy iskolát, annak diákközösségét támogatja.Kérjük, irányítsa iskolánk alapítványához a befizetett adójának 1 %-át!
Az alapítvány neve: Zsigmond téri Than-Bolyai Szakképzési és Kulturális Alapítvány
Bankszámla száma: 11702036-20681117
Adószáma: 18105825-1-41
 

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

(Módosítva és aktualizálva: 2013.09.19.)

KIVONAT AZ ALAPÍTÓ OKIRATBÓL

„Az Alapítvány a köz javát szolgálja. Segítséget kíván nyújtani a Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola tanulói és pedagógusai számára a színvonalas oktató-nevelő munka megteremtése, a gyermekek testi és szellemi nevelése, fejlődésük elősegítése, és az ezzel összefüggő elméleti és gyakorlati kutatásokra.

Ennek érdekében kiemelten támogatja:

 • az iskolában folyó szakképzés fejlesztését,
 • az iskola felszereléseinek, szemléltető eszközeinek bővítését, korszerűsítését,
 • a szakmai színvonal emelését, a korszerű technikák beszerzésének lehetőségét,
 • a minőségi oktatás, a vizuális nevelés feltételeinek megteremtését,
 • a számítástechnikai oktatás feltételeinek bővítését,
 • az idegen nyelvek színvonalas oktatásához szükséges tárgyi feltételek bővítését, (nyelvi labor, audio-vizuális eszközök)
 • a hatékony nyelvtanulást elősegítő partnerkapcsolatok kialakítását,
 • a sportban kiemelkedő eredményt elért tanulókat,
 • ünnepeink és iskolai rendezvényeink méltó megtartását,
 • a tanulók kirándulásait és táborozásait,
 • a pedagógusok számára hivatalosan kiírt pályázatokon illetve akkreditált képzésen való részvételét, jutalmazásukat,
 • az iskola tanulóinak részvételét a különböző szaktárgyi és kulturális versenyeken, és jutalmazásukat kiemelkedő tevékenységeikért.”…

Az Alapítvány az alábbiakat kívánja támogatni, így  a Kuratórium ezen témakörökben fogad el pályázatokat :

 • a tanulók kiemelkedő munkáját jutalmazza,
 • tanulmányi ösztöndíjakat biztosít az iskola tanulóinak,
 • szakkönyveket és szakmai folyóiratok beszerzését támogatja,
 • segíti az iskola hátrányos helyzetű tanulóit,
 • támogatja a tanulók szervezett tanulmányi kirándulásait, táborozásait.

Az alapítvány által nyújtott támogatásokról

„Az alapítvány által nyújtott támogatások pályázat útján nyerhetők el. A pályázatot az alapítvány pályázati nyomtatványán lehet benyújtani, nyomtatott vagy elektronikus formában.

A pályázatot a kuratórium bármely tagjának személyesen vagy az elektronikus levelezési címére lehet eljuttatni.

A beérkezett pályázatokról a kuratórium tíz munkanapon belül hoz döntést.

A kuratórium határozatáról az érintett személyek elektronikus levélben, ha úgy nem lehetséges, akkor nyomtatott formában kapnak értesítést. Ezt követően a pályázó a határozatot, készpénzfelvétel esetén az alapítvány pénztárát kezelő személynél érvényesítheti.

Az alapítvány nevére és címére kiállított számlák kiegyenlítését a pénztárt kezelő személynél és a kuratórium tagjainál egyaránt lehet kezdeményezni.

Azon számlák kiegyenlítése, amelyek előzetesen megbeszélt és határozat alapján történt vásárlásokról szabályosan, az alapítvány nevére és címére lettek kitöltve, a kézhezvételtől három – öt munkanapon belül történik meg.

A tanulók év végi jutalmazására a nevelőtestület a diákönkormányzat bevonásával tesz javaslatot a kuratóriumnak. A kuratórium dönt a jutalmazottakról és a jutalom mértékéről.

A pályázóknak a megjelölt célszerű támogatás felhasználását minden esetben igazolniuk kell. Ha az elnyert támogatást nem a megjelölt célnak megfelelően használja fel a pályázó vagy annak felhasználását nem tudja igazolni, úgy azt köteles 30 napon belül az alapítvány pénztárának visszafizetni!

„…Az alapítványi vagyon felhasználásáról az Alapítói Okirat rendelkezései, továbbá az Alapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott és a Kuratórium által elfogadott feltételek keretei között a Kuratórium dönt.”…

A Kuratórium a fenti jogköre alapján a mindenkori éves bevétel legalább 50 – 75%-át kívánja felhasználni a pályázatok útján történő támogatásokra. A bevételek további hányadát a támogatott iskola felszerelésének, eszközeinek fejlesztésére, személyi állományának esetleges továbbképzésére, illetve jutalmazására kívánja költeni.

A pályázatok tartalmi és formai követelményeit e szabályzat melléklete tartalmazza.

„… Az Alapítvány kuratóriumának tagjait az Alapító határozatlan időre kéri fel, megbízásuk a…”, a Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola szervezeti rendjében az általuk ellátott tisztség idejére szól, …„ ennek időtartama alatt a megbízás csak indokolt esetben (Ptk. 74/c.§.6. bek.)  vonható vissza. A Kuratórium tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban nem részesülnek, az Alapítvány működésével kapcsolatos Költségeiket az Alapítvány megtérítheti.”…

Az ALAPÍTÓ OKIRAT fenti pontja értelmében a kuratórium tagjainak személye a Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola tisztségeihez van kötve. Amennyiben ezen tisztségek valamelyikének személye megváltozna, úgy a Kuratórium határozatával és az alapító egyetértésével változtathatja a személyi összetételét, kivéve az alapítvány képviselőjének a személyét. Az alapítvány képviselőjének a személye a hatályos törvények értelmében csak a Fővárosi Bíróság bejegyzésével változtatható meg.

Az alapítványnak  tisztségviselőin, a Kuratórium tagjain kívül egy szerződéses alkalmazottja van. Feladata az alapítvány adó- és pénzügyeinek, könyvvitelének ellátása, valamint az éves pénzügyi mérleg elkészítése.

Ezen szerződéses alkalmazott honoráriuma a munkaszerződésben van rögzítve, mely összeg  állandó kiadásként jelentkezik az alapítványnál.

Az Éves Beszámolót (Közhasznúsági jelentést)  január 30-ig kell elkészíteni, melynek felelőse a kuratórium elnöke.

A beszámolót február hónapban nyilvánosságra kell hozni az iskola honlapján, valamint az iskolai faliújságon való kifüggesztéssel, melynek felelőse a kuratórium elnöke.

A beszámoló elkészítésének szempontjait az Alapító Okirat 10. pontja tartalmazza.

A Kuratórium ülései

A Kuratórium a mindenkori tanév során háromszor tart kuratóriumi ülést, szeptember 1. és április 30. között  a szülői választmány napján, a választmányi ülést követően,  a harmadik esetben pedig rugalmasan aktuális időben, az alapítvány székhelyén.

A Kuratórium üléseit a kuratórium elnöke hívja össze, melyet 15 nappal az ülés előtt.

Az ülésre meg kell hívni a kuratórium tagjain kívül az alapítót vagy képviselőjét is.

A kuratóriumi ülések nyilvánosak, azon bárki gyakorolhatja megfigyelői jogát, ennek felelőse a kuratórium elnöke.

A kuratóriumi üléseken történt határozatokat az „Alapítványi Határozatok Könyve”-be be kell vezetni, melynek vezetéséért felelős a kuratórium elnöke.

A kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek  tartalmáról az Alapító Okirat rendelkezik. A jegyzőkönyvet minden esetben hitelesítenie kell a a kuratórium elnökének és egy kuratóriumi tagnak.

Az Alapító Okirat értelmében az alapítvány minden irata nyilvános, arról a kuratórium elnöke által hitelesített másolatot lehet kérni.

Tanulmányi ösztöndíj

Az alapítvány kuratóriuma a 2011-2012-es tanévre még érvényes tanulmányi ösztöndíját módosítja. A 2012-2013-as tanév eredményei alapján megítélt ösztöndíj új szabályok szerin kerül kiosztásra. Az új ösztöndíj szabályai külön dokumentumban találhatók meg.

Budapest,2013.09.19.

TERJESZD AZ ADATAINKAT, DE NE LÉGY TOLAKODÓ!

Alapítványunk címe:
Zsigmond téri Than-Bolyai Szakképzési és Kulturális Alapítvány
1023 Budapest, II., Lajos u. 1-5.

Tel./fax: 1- 335 2290
Bankszámla száma: 11702036-20681117
Adószáma: 18105825-1-41

Vélemény, hozzászólás?

Budapesti Műszaki SZC
OM: 203058
Székhely: 1146 Budapest, Thököly út 48-54.
Főigazgató jogkör gyakorlója: Dr. Molnárné Rénes Éva www.bmszc.hu
Tagintézmény címe
BMSZC Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Bp. 1023 Lajos u. 1-5
Telefon:
70/50-20-382

További információk
Felnőttképzési tanfolyamok a BMSZ-ben. Tájékoztató az induló képzésekről ITT
TANULJON ÚJ SZAKMÁT INGYEN!
Vegyipari és informatikai szakmák a BMSZC iskoláiban! Valósítsa meg Önmagát, egy második szakma megszerzésével!
További információk
Languages
Archívum