Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

A Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Intézményi Tanácsa

megalakulása: 2013.12.02.

tagjai:

Réczi Hajnal – az intézmény székhelye szerinti települési (fővárosi) önkormányzat delegáltja

Riczkó Andrea –  az intézmény székhelye szerinti települési (II. kerületi) önkormányzat delegáltja

Üveges Katalin Irén –  az iskolai szülői szervezet delegáltja

Bajzik Dorottya –  az iskolai szülői szervezet delegáltja

Both Krisztina – a nevelőtestület delegáltja

Ruff- Fazekas Anna – a nevelőtestület delegáltja, az Intézményi Tanács elnöke

Ügyrend

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 73. § (3)-(4) bekezdései alapján az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére intézményi tanácsot kell létrehozni.

Az intézményi tanács jogi személy, amely hatósági nyilvántartásba vétellel jön létre, ügyrend alapján működik.

A{z) Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Intézményi Tanácsa (a továbbiakban: Intézményi Tanács) – az Nkt. 73.§ (5) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján -az alábbi ügyrendet fogadta el.

I.
Az Intézményi Tanács adatai

 1. Neve: Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Intézményi Tanácsa
 2. Az érintett nevelési-oktatási intézmény (a továbbiakban: Iskola)
  – neve: Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola
  – székhelye: 1023 Budapest, Lajos utca 1-5. (hrsz: ‘14584’)
  – OM azonosítója: 035262
 3.  Képviselője: Ruff-Fazekas Anna elnök
  – Telefonszáma: +36/1-335-2293
  – Telefax száma: +36/1-335-2293 /107. mellék
  – E-mail címe: fazekas.ancsa61@gmail.com

II. 
Az Intézményi Tanács célja és feladatai

1. Az Intézményi Tanács működésének célja a helyi közösségek érdekeinek képviselete az Iskolában.

2. Az Intézményi Tanács feladatai a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) FMMl rendelet 121. §-a alapján:

2.1. Dönt
– működési rendjéről és munkaprogramjának elfogadásáról
– elnökének és tisztségviselőinek megválasztásáról, továbbá
– azokban az ügyekben, amelyekben a nevelőtestület a döntési jogot az intézményi tanácsra átruházza.

2. 2. Véleményt nyilvánít a pedagógiai program, az Iskola szervezeti és működési szabályzata, a házirend, az iskolai munkaterv elfogadása, továbbá a köznevelési szerződés megkötése előtt.

2. 3. Véleményét be kell szerezni az iskolában folyó fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához.

2.4. Véleményt nyilváníthat az Iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.

2. 5. Véleményt nyilváníthat az Iskola által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításával kapcsolatban meghatározott legmagasabb összeg tekintetében.

2. 6. Kezdeményezésére a nevelőtestületi értekezletet össze kell hívni.

2. 7. Az Iskola vezetőjének féiévenkérfti beszámolója alapján megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára az Iskola működésével kapcsolatos álláspontját.

3. Az Iskola működésének támogatására az Intézményi Tanács alapítványt hozhat létre.

4. Az Intézményi Tanács feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az Iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza annak működését.

III.
Az Intézményi Tanács tagsága

1. Az Nkt. 73. § (4) bekezdése szerint létrejött Intézményi Tanács tagjai:
– nevelőtestület delegáltjai 2 fő
– iskolai szülői szervezet, közösség delegáltjai 2 fő
– iskola székhelye szerinti települési önkormányzat delegáltjai 2 fő

2. Az Intézményi Tanács létszáma összesen: 6 fő.

3. Az Intézményi Tanács tagjait az intézményvezető bízza meg a delegálásra jogosultak véleménye alapján a feladat ellátására.

IV.
Az Intézményi Tanács szervezete

1. Az Intézményi Tanács összehívása

1.1. Az Intézményi Tanács szükség szerint, de minden tanulmányi félévben legalább egy alkalommal ülésezik.

1. 2. Az Intézményi Tanács ülését az első félévben január 31-ig, a második félévben augusztus 31-ig össze kell hívni.

1. 3. Az Intézményi Tanács összehívása az elnök feladata.

1. 4. Az elnöknek a tagok részére meghívót kell küldeni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével legalább nyolc nappal az ülés időpontja előtt. A meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt ülést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott ülés nem volt határozatképes.

1. 5. Az Intézményi Tanács összehívását a tagok egyharmada írásban kezdeményezheti az ok és a cél megjelölésével, ebben az esetben az elnök 15 napon belül köteles összehívni az Intézményi Tanácsot.

2. Az Intézményi Tanács ülésének határozatképessége

2.1. Az Intézményi Tanács ülése határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint fele jelen van.

2. 2. A határozatképtelenség miatt elhalasztott ülés változatlan napirend mellett határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül.

3. A határozathozatal módja
Az Intézményi Tanács határozatait egyszerű szótöbbséggel – amennyiben az Intézményi Tanács titkos szavazás elrendeléséről nem dönt – nyílt szavazással hozza. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.

4. Az Intézményi Tanács ülésével kapcsolatos egyéb rendelkezések

4.1. Az Intézményi Tanács üléseit az elnök vezeti. Az elnök az ülés levezetésével mást is megbízhat.

4. 2. Az ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és egy, az Intézményi Tanács által megválasztott tag hitelesít.

5. Az Intézményi Tanács elnöke
Az Intézményi Tanács tagjai közül többségi szavazással elnököt választ. Elnöknek az választható meg, aki életvitelszerűen az Iskola székhelyével azonos településen lakik.

5.1. Az elnök feladata és hatásköre:
– az Intézményi Tanács által elfogadott ügyrendet legkésőbb az elfogadást követő tizenötödik napon megküldi a hatósági nyilvántartást vezető hivatalnak jóváhagyásra,
– az Intézményi Tanács ülésének összehívása, határozatainak ellenjegyzése,
– képviseli az Intézményi Tanácsot,
– intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,
– minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az elnök hatáskörébe utal.

V.
Az Intézményi Tanács megszűnése

Az Iskola megszűnésével, valamint az Intézményi Tanácsot létrehozó szervezetek megszüntető döntésével az Intézményi Tanács megszűnik.

VI.
Vegyes és záró rendelkezések

Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekre az Nkt., a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet az irányadó. A jelen ügyrenddel, illetve az említett jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az Intézményi Tanács munkatervében vagy más szabályzatában további szabályokat alkothat.

Az ügyrendet elfogadó ülés dátuma: 2014. 03. 20

Az ügyrend módosulását az Intézményi Tanács képviseletére jogosult személy 5 napon belül bejelenti az Oktatási Hivatalnak.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Budapesti Műszaki SZC
OM: 203058
Székhely: 1146 Budapest, Thököly út 48-54. Főigazgató: Markhard József www.bmszc.hu
Tagintézmény címe
BMSZC Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Bp. 1023 Lajos u. 1-5
Telefon:
06/1-335-2293

További információk
Felnőttképzési tanfolyamok a BMSZ-ben. Tájékoztató az induló képzésekről ITT
TANULJON ÚJ SZAKMÁT INGYEN!
Vegyipari és informatikai szakmák a BMSZC iskoláiban! Valósítsa meg Önmagát, egy második szakma megszerzésével!
További információk
Languages
Archívum
Feliratkozás a hírlevelünkre